zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí

29.12.2017
EIA
Legislativa
Vyhláška o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 19 odst. 14 a § 23 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí...

Citace: 453/2017 Sb. Částka: 162/2017 Sb.
Na straně (od-do): 5418-5420 Rozeslána dne: 20. prosince 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 14. prosince 2017 Datum účinnosti od: 20. prosince 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 100/2001 Sb.
Předpis ruší: 457/2001 Sb.
453

VYHLÁŠKA

ze dne 14. prosince 2017

o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek
souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 19 odst. 14 a § 23 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 39/2015 Sb. a zákona č. 326/2017 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Zkouška odborné způsobilosti pro udělení
a prodloužení autorizace

(K § 19 zákona)

(1) Odborná způsobilost pro účely § 19 odst. 4 písm. b) zákona zahrnuje znalost

a)
zákona a dalších právních předpisů k ochraně veřejného zdraví, životního prostředí a jeho složek podle § 2 zákona1),

b)
právních předpisů z oblasti územního plánování a stavebního řádu,

c)
postupů zpracování dokumentů pořizovaných v průběhu posuzování vlivů na životní prostředí,

d)
přírodních a technických věd z hlediska vlivů činností na životní prostředí a veřejné zdraví.

(2) Přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti (dále jen "zkouška") podává uchazeč ministerstvu.

(3) Odbornou způsobilost ověřuje nejméně pětičlenná zkušební komise (dále jen "komise") složená z odborníků jmenovaných ministrem životního prostředí. Členem komise je vždy alespoň jeden zaměstnanec ministerstva a jeden odborník, jehož jmenování navrhlo Ministerstvo zdravotnictví. Komisi, včetně určení jejího předsedy, sestavuje ministerstvo. Komise se usnáší většinou hlasů svých členů; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

(4) Uchazeč je pozván ke zkoušce nejméně 30 dnů před jejím konáním.

(5) Zkouška konaná pro účely udělení autorizace se člení na dvě samostatně vykonávané a hodnocené části, jimiž se rozumí písemná zkouška a ústní zkouška. Úspěšné složení písemné zkoušky je předpokladem pro konání ústní zkoušky. Komise seznámí uchazeče s výsledky hodnocení písemné zkoušky nejpozději při ústní zkoušce. Nevykonal-li uchazeč úspěšně ústní zkoušku, opakuje pouze tuto část zkoušky.

(6) Zkouška konaná pro účely prodloužení autorizace zahrnuje pouze ústní zkoušku.

(7) Písemnou zkoušku skládá uchazeč ve formě písemného testu. Při ústní zkoušce uchazeč odpovídá na 4 zkušební otázky. Členové komise mohou klást doplňující otázky. Zkouška je neveřejná.

(8) O zkoušce se pořizuje písemný záznam, v němž je uvedeno hodnocení písemné i ústní zkoušky. Tento písemný záznam podepisují členové komise.

(9) Zkouška se hodnotí stupněm "vyhověl" nebo "nevyhověl". O úspěšně vykonané zkoušce vydá ministerstvo doklad o vykonané zkoušce odborné způsobilosti (dále jen "osvědčení"). Vzor osvědčení je uveden v příloze k této vyhlášce. Uchazeče, který byl hodnocen klasifikačním stupněm "nevyhověl", poučí komise o možnosti a podmínkách opakování zkoušky.

(10) Uchazeči, který se ke zkoušce nemohl dostavit ze závažného důvodu a svou neúčast řádně písemně omluvil, stanoví ministerstvo náhradní termín zkoušky.

(11) Uchazeč může o vykonání zkoušky požádat opakovaně, nejdříve však po uplynutí 60 dnů ode dne konání zkoušky, u které nevyhověl nebo ke které se bez řádné omluvy nebo bez závažného důvodu nedostavil.

(12) Nevykonal-li uchazeč ani opakovanou zkoušku nebo nedostavil-li se k ní bez řádné omluvy, může ji opakovat znovu až po uplynutí 6 měsíců ode dne konání zkoušky.


§ 2

Rozsah požadovaného vzdělání

(K § 19 zákona)

Za ukončené vysokoškolské vzdělání podle § 19 odst. 4 písm. a) zákona se pro účely této vyhlášky považuje vysokoškolské vzdělání v oblastech vztahujících se k problematice posuzování vlivů na životní prostředí.


§ 3

Způsob a průběh veřejného projednání

(K § 17 zákona)

(1) Je-li nařízeno veřejné projednání, příslušný úřad zajistí, aby místo a čas veřejného projednání odpovídaly významu projednávaného záměru s přihlédnutím k dopravní dostupnosti, kapacitě místa konání a času umožňujícímu účast veřejnosti.

(2) Průběh veřejného projednání řídí osoba pověřená příslušným úřadem (dále jen "pověřená osoba") tak, aby vlivy záměru na životní prostředí byly projednány ze všech podstatných hledisek.

(3) Na otázky a připomínky týkající se hodnocení vlivů projednávaného záměru na životní prostředí odpovídají a vysvětlení podávají zejména zpracovatelé dokumentace a posudku; oznamovatel informuje o záměru a jeho cílech.

(4) Pokud z časových, technických či jiných organizačních důvodů není možné zodpovědět podstatné otázky nebo vypořádat podstatné připomínky, může pověřená osoba veřejné projednání na nezbytnou dobu přerušit.

(5) Otázky a připomínky, které již byly v průběhu veřejného projednání zodpovězeny a projednány, se znovu neprojednávají.

(6) Zápis z veřejného projednání pořizuje pověřená osoba; příslušný úřad jej společně se stanoviskem zašle oznamovateli, dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům a zveřejní na internetu podle § 16 odst. 1 zákona.


§ 4

Zveřejňování informací a stanovisek

(K § 16 zákona)

Informace a stanoviska se zveřejňují prostřednictvím Informačního systému EIA nebo Informačního systému SEA2).


§ 5

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.


§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
Mgr. Brabec v. r.


____________________________________________________________
1)
Například zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
2)
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Příloha k vyhlášce č. 453/2017 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
18
10. 2021
18.10-7.12.2021 - Seminář, školení
ONLINE
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí