zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kácení kvůli bezpečnosti

05.02.2014
Doprava
Příroda
Kácení kvůli bezpečnosti

Bezpečnost provozu na silnici a železnici a ochrana stromů.

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, upravují mj. pravidla pro ochranu dráhy resp. dálnice, silnice a místní komunikace před zdroji jejich ohrožování. Je zřejmé, že v určitých případech je za účelem bezpečného a spolehlivého provozování dráhy a drážní dopravy resp. dopravy na pozemních komunikacích nezbytné odstranit "nebezpečné" dřeviny z pozemků podél těchto liniových staveb. Ani v takových případech však nelze pominout ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, (ZOPK) upravující ochranu dřevin a jejich kácení. Zákon o dráhách ani zákon o pozemních komunikacích nejsou speciálními předpisy vůči ZOPK - tj. neznamená to, že ustanovení o ochraně dřevin a jejich kácení se nepoužijí. Naznačená situace je nicméně řešitelná, a to standardními nástroji ZOPK (havarijní kácení bez povolení nebo předchozího oznámení - § 8 odst. 4, kácení v ochranném pásmu elektrizační soustavy na základě předchozího oznámení - § 8 odst. 2, kácení "podlimitních" dřevin bez povolení či oznámení - § 8 odst. 3 ZOPK, kácení ostatních dřevin na základě povolení - § 8 odst. 1 ZOPK).

Skutečnost, zda v konkrétním případě dochází ke střetu dvou veřejných zájmů, popřípadě s jakou intenzitou, posuzuje především orgán ochrany přírody, který je odborně vybavený k posouzení stav dřeviny. Neopominutelným podkladem pro takovou úvahu je názor drážního / silničního správního úřadu, které identifikují zdroje ohrožení komunikací.

Ustanovení ZOPK se uplatní i v případě, kdy drážní správní úřad nebo silniční správní úřad ex offo rozhodnou o provedení nezbytných opatření k eliminaci zdroje ohrožení dráhy/ pozemní komunikace1). Ke kácení dřeviny, jejíž odstranění bylo nařízeno drážním / silničním správním úřadem, je podle § 8 odst. 1 ZOPK nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. Povolení ke kácení může orgán ochrany přírody vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřeviny. Stav dřeviny a skutečnost, že silniční správní úřad nařídil její odstranění, jsou nepochybně klíčovými podklady pro posouzení závažnosti důvodů pro kácení. V případech stanovených v § 8 odst. 2 zákona ochraně přírody a krajiny není třeba ke kácení povolení, ale postačí jeho oznámení 15 dnů předem (jde např. o kácení z důvodů zdravotních). Orgán ochrany přírody může oznámené kácení pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin. Povolení ke kácení není třeba (kromě kácení tzv. podlimitních dřevin - § 8 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. a § 3 písm. a) vyhlášky č. 189/2013 Sb.) ke kácení dřevin v tzv. havarijních případech - tj. v případech, kdy je jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu.

Zákon o dráhách ani zákon o pozemních komunikacích neobsahují podrobná pravidla odstraňování (kácení) dřevin podél drah resp. pozemních komunikací. Dřeviny podléhají stejnému režimu jako jakýkoli jiný zdroj ohrožení. Skutečnost, že právní úprava je v tomto smyslu nedostatečná (zejm. neobsahuje výslovné oprávnění pro silniční / drážní správní úřad kácet dřeviny) byla důvodem pro zpřísnění úpravy v ZOPK. Novelou č. 349/2009 Sb. bylo kácení u silnic a železnic přesunuto z režimu oznamovacího do režimu povolovacího. Do budoucna lze uvažovat o návratu k režimu oznamovacímu, pouze však v případě, že dojde zároveň ke změně zákona o dráhách a zákona o pozemních komunikacích (doplnění jednoznačného oprávnění ke kácení a odlišení režimu odstraňování dřevin jako specifického zdroje ohrožení dráhy / pozemní komunikace).

§ 10 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách

Ochrana dráhy

(1) Vlastníci nemovitosti v sousedství dráhy jsou povinni strpět, aby na jejich pozemcích byla provedena nezbytná opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavin a stromů nebo jejich částí, vznikne-li toto nebezpečí výstavbou nebo provozem dráhy nebo přírodními vlivy; vznikne-li toto nebezpečí z jednání těchto vlastníků, jsou povinni učinit nezbytná opatření na svůj náklad. O rozsahu a způsobu provedení nezbytných opatření a o tom, kdo je provede, rozhodne drážní správní úřad.

(2) Drážní správní úřad zjišťuje zdroje ohrožování dráhy a zdroje rušení drážního provozu na nich. Zjistí-li zdroj ohrožení jiný, než je uveden v odstavci 1, nařídí drážní správní úřad jeho provozovateli nebo vlastníku odstranění zdroje tohoto ohrožení. Nevyhoví-li provozovatel nebo vlastník zdroje ohrožení, drážní správní úřad rozhodne o odstranění zdroje ohrožení na jeho náklady.

§ 35 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Ochrana dálnice, silnice a místní komunikace

(1) Vlastníci nemovitostí v sousedství dálnice, silnice a místní komunikace jsou povinni strpět, aby na jejich pozemcích byla provedena nezbytná opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavin a stromů nebo jejich částí, vznikne-li toto nebezpečí výstavbou nebo provozem dálnice, silnice a místní komunikace nebo přírodními vlivy; vznikne-li toto nebezpečí z jednání těchto vlastníků, jsou povinni učinit nezbytná opatření na svůj náklad. O rozsahu a způsobu provedení nezbytných opatření a o tom, kdo je provede, rozhodne silniční správní úřad.

(2) Silniční správní úřad zjišťuje zdroje ohrožování dálnice, silnice a místní komunikace a zdroje rušení silničního provozu na nich. Zjistí-li zdroj ohrožení jiný, než je uveden v odstavci 1, nařídí silniční správní úřad jeho provozovateli nebo vlastníku odstranění zdroje tohoto ohrožení. Nevyhoví-li provozovatel nebo vlastník zdroje ohrožení, silniční správní úřad rozhodne o odstranění zdroje ohrožení na jeho náklady.

(3) Vlastník nemovitosti sousedící s průjezdním úsekem silnice nebo s místní komunikací v zastavěném území obce je v nezbytně nutných případech povinen za jednorázovou úhradu strpět zřízení věcného břemene na své nemovitosti spočívajícího v umístění veřejného osvětlení, dopravních značek, světelných signálů, dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace a tabulek s označením místních názvů. Rozhodnutí o zřízení věcného břemene a o výši úhrady vydává příslušný silniční správní úřad u dopravních značek, světelných signálů, dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace na základě stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích nebo zařízení pro provozní informace.

Autor: Mgr. Eva Mazancová

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí