zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Revize normy ISO 14001 - Environmentální systém řízení

13.03.2014
EMS
Revize normy ISO 14001 - Environmentální systém řízení

Práce na revizi normy ISO 14001 byly zahájeny již v roce 2012, kdy pracovní skupina vydala 25 doporučení, která by se měla v rámci revize ISO 14001 projednat, a která by mimo jiné měla normu ISO 14001 ještě více propojit nejen s normou ISO 9001, ale také se systémem environmentálního řízení EMAS...


Vydání revidované normy se očekává v polovině roku 2015, ale již v současné době je známo 7 klíčových změn, na které bude klást revize normy nejvyšší důraz.

Zásadní změny v revizi normyISO 14001:2015

1. Závazek k trvale udržitelnému rozvoji
Norma ISO 14001 byla často kritizována za to, že nekladla dostatečný důraz na přispívání certifikovaných společností k trvale udržitelnému rozvoji. Místo toho se stávající norma věnuje péči o životní prostředí v izolaci od ostatních "pilířů udržitelnosti", a proto jedním z 25 doporučení pro revizi normy ISO 14001 bylo zvážení obsahu normy ISO 26000 o společenské odpovědnosti firem, která považuje životní prostředí jako jeden element ze tří pilířů udržitelného rozvoje, jimiž jsou pilíř environmentální udržitelnosti, ekonomické udržitelnosti a sociální udržitelnosti.

2. Vyšší požadavky na top management v řízení environmentálního chování organizace
Současná verze standardu vyžaduje, aby top management pouze definoval politiku životního prostředí, jmenoval zástupce vedení odpovědného za EMS a zavázal se k pravidelnému přezkoumání systému řízení. Tento nedostatek požadavků kladených na top management vrcholovému vedení umožnilo, aby se prakticky izolovalo od smysluplného a opravdového řízení tohoto systému.

Znění některých požadavků revidované normy by nemělo umožňovat přenesení některých povinností a pravomocí na nižší úrovně, a to tam, kde bude výslovně popsáno, že danou činnost musí zajistit vrcholový management.

3. Kontext organizace, rizika a příležitosti
Stejně jako revidovaná norma ISO 9001, požaduje i revize ISO 14001 širší strategické chápání organizace, tzv. v kontextu. Kontext organizace musí zahrnovat všechny požadavky jak externích, tak interních faktorů, které mohou ovlivnit schopnost organizace dosáhnout zamýšlených výstupů v rámci EMS. Cílem těchto požadavků je identifikace a uchopení veškerých rizik a příležitostí organizace.

4. Posouzení shody se závazky a povinnostmi organizace
Verze normy ISO 14001:2004 požaduje, aby organizace identifikovala a zajistila přístup k právním a jiným požadavkům a v rámci environmentální politiky se zavázala k dodržování těchto požadavků. Tím je zajištěno, že společnost rozumí požadavkům právních předpisů v oblasti životního prostředí a plánuje své činnosti v souladu s nimi. Ovšem požadavek na soulad s jinými předpisy nebyl většinou dobře pochopen a většina organizací se zaměřila pouze na identifikaci a soulad s legislativními požadavky.

V některých případech ale musí organizace čelit většímu tlaku ze strany jiných zúčastněných stran, než je legislativa, a to zejména při činnostech v méně rozvinutých jurisdikcích. V takových případech tyto zúčastněné strany jako věřitelé, nevládní organizace, mateřské společnosti, atd. mohou organizacím přikazovat přísnější ekologické standardy.

Aktuální návrh normy používá nový pojem "compliance obligations" (volný překlad: soulad se závazky), který se vztahuje jak k povinným, tak dobrovolným požadavkům, se kterými organizace musí nebo se rozhodla být v souladu. To může zahrnovat, jak je definováno v poznámce k tomuto bodu, povinnosti dodržovat průmyslové standardy a kodexy, smluvní vztahy, principy dobré správy, etické normy, atd.

5. Využívání výkonnostních ukazatelů k zajištění neustálého zlepšování
Dalším z 25-ti doporučení pro revizi normy ISO 14001 bylo posílení hodnocení výkonnosti, například užitím ukazatelů. Současná verze revize normy ISO 14001 odkazuje na použití ukazatelů ve dvou bodech: v oblasti environmentálních cílů a sledování výkonu.

6. Rozšíření vlivu environmentálního managementu do hodnotového řetězce
Návrh revidované normy představuje významný pokrok vzhledem k požadavkům na řešení dopadů v rámci hodnotového řetězce. ISO 14001:2004 pouze odkazoval na hodnotový řetězec v kapitole o řízení provozu, kde vyžaduje vytvoření, zavedení a udržování postupů pro identifikované významné environmentální aspekty zboží a služeb a sdělování příslušných postupů a požadavků dodavatelům. Návrh revize normy nyní zahrnuje mimo jiné definici hodnotového řetězce, požadavek dívat se na identifikované environmentální aspekty výrobků a služeb z hlediska jejich celoživotní perspektivy ("life cycle"), rozšíření požadavků kapitoly Řízení provozu i do outsourcovaných činností; požadavek na monitorování kontrol hodnotového řetězce, atd.

7. Environmentální návrh jako nástroj pro zlepšování
Návrh a vývoj produktů je v normě ISO 14001:2004 zmíněn pouze jednou, a to v příloze, takže téměř můžeme říci, že životní prostředí ve fázi návrhu tato norma neřeší.

Poslední verze revize normy obsahuje krátký, ale potenciálně silný požadavek ohledně návrhu, vývoje a změny produktů a služeb a potřeb sdělovat informace týkající se potenciálních dopadů spojených s užíváním a ukončením užívání produktů a poskytováním služeb.

Zdroj: www.e-iso.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí